Laboratorium mechaniki gruntów

Od kilku lat posiadamy własne laboratorium mechaniki gruntów, gdzie na własne potrzeby wyznaczamy wymagane właściwości geotechniczne gruntów. Parametry geotechniczne gruntów podawane przez nas do projektowania wyznaczane są zarówno metodami polowymi (sondowania) jak i laboratoryjnymi.

Wykonujemy: zarówno podstawowe oznaczenia cech fizycznych gruntów (wn, wL, wp, ws), uziarnienie, kapilarność, zawartość części organicznych jak i w trudnych i odpowiedzialnych przypadkach przeprowadzamy testy konsolidacyjne, badania wytrzymałościowe oraz wyznaczamy współczynniki filtracji metodą stałych lub zmiennych gradientów hydraulicznych.


Posiadany sprzęt laboratoryjny:

  • Aparat Proctora
  • Automatyczny zestaw sit do analiz glanurometrycznych
  • Wagi laboratoryjne i techniczne;
  • Suszarka laboratoryjna z cyfrową kontrolą temperatury,
  • Penetrometr stożkowy do oznaczania granicy płynności,
  • Edometry,
  • Zestawy do wyznaczania współczynników filtracji, kapilarności biernej,
  • Ścinarki obrotowe
  • Penetrometry tłoczkowe