Geologia środowiskowa i ocena zanieczyszczenia terenu

Prowadzenie inwestycji oraz przekształcenia własnościowe na terenach zurbanizowanych, przemysłowych lub zdegradowanych wiążą się często z podejmowaniem ryzyka finansowego. Opracowując raporty dotyczące stopnia, zasięgu oraz składu zanieczyszczeń przedstawiamy Inwestorowi ewentualne ograniczenia w użytkowaniu lub koszty, które będą musiały zostać podjęte aby doprowadzić teren do stanu umożliwiającego użytkowanie.

Dla obiektów, obszarów gdzie stwierdzono skażenia opracowujemy i uzgadniamy z organami administracji dokumentacje geologiczne oraz projekty rekultywacji terenu.

Współpracując z wieloma akredytowanymi laboratoriami, w tym europejskimi oraz specjalistycznymi przedsiębiorstwami z branży rekultywacyjnej potrafimy zaproponować optymalne rozwiązania mające na uwadze zarówno wynik finansowy zleceniodawcy jak i dobro środowiska naturalnego.

 

Najważniejsze projekty:

  • Dokumentacje określające warunki hydrogeologiczne i stopień zanieczyszczenia terenu Bydgoskiego Parku Przemysłowego, wydzielonego z Z.Ch. ZACHEM S.A. – 4 lokalizacje, każda o powierzchni 20-30ha.
  • Dokumentacje geologiczne i koncepce rekultywacji terenów zanieczyszczonych na terenie Z.Ch.ACHEM S.A.
  • Dokumentacje geologiczne określające warunki hydrogeologiczne  i stopień zanieczyszczenia terenu wielu zakładów przemysłowych na terenie całej Polski, część z koncepcjami rekultywacji, (foto mapa skażeń)
  • Raporty określające stopień zanieczyszczenia terenu dla kilkunastu lokalizacji obiektów handlowych wiodącej sieci marketów,
  • Raporty określające stopień skażenia środowiska wodno-gruntowego wraz z koncepcją rekultywacji dla wielu zakładów przemysłowych przy szerokich spektrach zanieczyszczeń,