Prace projektowe 


Dla terenów zanieczyszczonych projektujemy działania naprawcze na środowisku (Projekty rekultywacji), które uzgadniamy z właściwymi organami administracji (RDOŚ, Starostwa Powiatowe). Uwzględniamy zarówno czynniki natury środowiskowej oraz ekonomicznej.

W przypadku trudnych warunków posadowienia, we współpracy z kadrą projektantów geotechnicznych podejmujemy się projektowania posadowień lub wzmocnień podłoża budowlanego.


Wykonujemy obliczenia stateczności skarp i zboczy.